หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  รายงานการประชุมสภาฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:20:54 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 17 มกราคม 2561 เวลา 08:11:47 ]
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
[ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:50:19 ]
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
[ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 09:06:51 ]
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
[ 19 กันยายน 2560 เวลา 13:23:37 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
[ 08 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:15:22 ]
 
   

  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:43:04 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:34 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:12 ]
 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
[ 19 เมษายน 2559 เวลา 10:25:41 ]
 
  ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 13:43:33 ]
 
  ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 11:33:29 ]
 
   

   

  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่น ๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร
[ 05 เมษายน 2560 เวลา 14:28:00 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐
[ 03 มีนาคม 2560 เวลา 11:24:40 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ ณ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
[ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:32:17 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น
[ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10:20:00 ]
 
   
   
  นายสุทัศน์ สังขรัตน์  
  ผู้อำนวยการ
กองกิจการสภา
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533